استانها به كمك ورزش همگانی بیایند؛ خلیلی: مسابقات کارمندان دولت یک هشدار برای میزان آمادگی آنهاست

فرم نو: سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی بر ضرورت مشارکت گسترده دستگاهها در برگزاری مسابقات کارکنان دولت تاکید نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، علی خلیلی با اشاره به نقش هماهنگ کننده فدراسیون ورزشهای همگانی در برگزاری مسابقات کارکنان دولت گفت: هماهنگی بسیار خوبی بین فدراسیون ورزشهای همگانی و دیگر ارگان های ذیربط ورزش همگانی درباب برگزاری مسابقات کارکنان دولت به عمل آمده است و این هماهنگی نوید برگزاری مسابقات با کیفیتی را می دهد.
سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: هیئت های استانی نقش اصلی در برگزاری مسابقات کارکنان دولت را دارا هستند و جذب مشارکت دستگاهها در مراکز استان با حضور مسئولین ارشد استان در برگزاری مسابقات کارکنان دولت به عهده رییس یا سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان است.
علی خلیلی با اشاره به کم تحرکی فراگیر در میان کارکنان دولت گفت: مسابقات کارکنان دولت برای کارمندان همانند یک هشدار عمل می کند که میزان آمادگی جسمانی خودرا نسبت به سال قبل بسنجند، بدین سبب این مسابقات می تواند به عنوان انگیزه ای برای حفظ فعالیت بدنی منظم در نظر گرفته شود.
وی اشاره کرد: برنامه توسعه فعالیت بدنی کارکنان دولت در فدراسیون ورزشهای همگانی از دیرباز در قالب یک انجمن کارکنان دنبال می شده است و اکنون تحت پوشش سازمان توسعه فعالیت بدنی با برنامه هایی نوآورانه پیگیری می شود.
خلیلی در آخر گفت: فدراسیون ورزشهای همگانی در این دوره از مسابقات قصد دارد، بازخوردهای شرکت کنندگان از رقابت ها را مورد بررسی قرار دهد تا در مسابقات آینده بتواند آیتم های جدیدی برای نیازهای حرکتی مختلف طراحی کند.