با حكم صالحی امیری؛ اعضای انتصابی کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک عرضه شدند

به گزارش فرم نو با مشخص شدن اعضای انتصابی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، ترکیب این کمیسیون برای دومین دوره فعالیت رسمی ۲۰ نفره شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به فاصله یک هفته بعد از برگزاری دومین انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و مشخص شدن ۱۵ عضو این کمیسیون – بر مبنای نتیجه آرا-، اعضای «انتصابی» هم معرفی و حکم خویش را دریافت نمودند.
تعیین اعضای انتصابی کمیسیون ورزشکاران بر مبنای بند دوم از ماده ۴ (ترکیب کمیسیون) آیین نامه این کمیسیون انجام شده است. در این بند تاکید شده که رئیس کمیته ملی المپیک و به منظور حصول اطمینان از برابری منصفانه جنسیتی و رشته های ورزشی و هم اطمینان از تحقق کلیه شرایط عضویت ذکر شده دراین آیین نامه و دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک برای کمیسیون ورزشکاران، در هر زمان می تواند ۴ ورزشکار ار از میان ورزشکاران حائز شرایط طبق تعریف بند یک ماده ۵ آیین نامه بع عضویت کمیسیون با حق رای منصوب نمایند.
بر این اساس سیدرضا صالحی امیری در احکامی جداگانه محمدرضا بیداریان (شنا)، محمد باقری معتمد (تکواندو)، ثریا آقایی (بدمینتون) و ندا شهسواری (تنیس روی میز) را بعنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران معرفی کرده است.
هادی ساعی رئیس پیشین کمیسیون ورزشکاران هم به واسطه عضویت در کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا (OCA) در ترکیب این کمیسیون قرار می گیرد.
بدین ترتیب ترکیب کمیسیون ورزشکاران برای دومین دوره فعالیت رسمی ۲۰ نفره شد. سجاد گنج زاده، حسن یزدانی، ذبیح اله پورشیب، احسان حدادی، بهداد سلیمی، امین بوداغی، شهربانو منصوریان، مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، فرزانه فصیحی، حمیده عباسعلی، مصطفی نودهی، محمدرضا گرایی، نجمه خدمتی و حسین ساوه شمشکی پیش از این بر مبنای آرای انتخابات کمیسیون ورزشکاران که ۲۱ آبان ماه برگزار شد، بعنوان عضو این کمیسیون معرفی شده بودند.
طبق آیین نامه کمیسیون ورزشکاران، اعضای کمیسیون در اولین نشست بعد از برگزاری انتخابات نسبت به تعیین رئیس و نایب رییس خود اقدام خواهند کرد. متصدیان این دو پست از میان اعضا با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای تمام اعضا به مدت دو سال انتخاب می شوند.
زمان برگزاری اولین جلسه کمیسیون ورزشکاران هنوز مشخص نشده است.

منبع: