سمت جدید مینا بارانی در فوتبال خوزستان بعد از بركناری از حفاری

فرم نو: خوزستان طی حکمی از طرف عبدالکاظم طالقانی، سرپرست واحد بانوان (نایب رئیس بانوان) هیات فوتبال خوزستان، معرفی گردید.
مینا بارانی، مربی نام آشنای فوتسال که چند روز قبل از هدایت تیم فوتسال ملی حفاری کنار گذاشته شد، با حکمی از طرف رئیس هیات فوتبال خوزستان بعنوان سرپرست نایب رئیس بانوان این هیات منصوب گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، طالقانی به سبب سوابق، تجربه و تجارب ارزشمندِ بارانی او را بعنوان سرپرست واحد بانوان هیات فوتبال بانوان انتخاب نموده تا فوتبال و فوتسال بانوان خوزستان در ادامه مسیر خود شاهد روزهای بهتری باشد.
بارانی در گذشته نیز عهده دار این سمت در هیات فوتبال بوده است.

منبع: