صالحی امیری: مدیران باید اعتمادساز باشند

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه فردی که رویکرد رهبری در مدیریت دارد باید نگرش انسانی داشته باشد تصریح کرد: مدیران باید اعتماد ساز باشند.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز در افتتاحیه اولین دوره عالی رهبری در ورزش زنان و در تدریس مبحث مدیریت فرهنگی در ورزش، ضمن تشریح انواع و سطوح مختلف مدیریت گفت: مقوله رهبری با مدیریت متفاوت و فراتر از آن است و نخستین نقطه در رهبری مسئله ای به نام انسان محوری و آغاز رهبری در مدیریت نگرش انسانی؛ نه ابزاری به افراد است.
وی با بیان اهمیت سرمایه های نمادین و ماندگار در تاریخ مانند جهان پهلوان تختی اظهار داشت: افرادی صلاحیت رهبری در مدیریت را دارند که از شایستگی اخلاقی در مدیریت برخوردار و الگوی سایرین باشند و مدیرانی که مقبولیت ندارند موفق نخواهند شد.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به آثار اعتمادسازی در جامعه اشاره کرد: مدیران نباید اعتماد سوز بلکه باید اعتماد ساز باشند و بتوانند در کارکنان و مخاطبان اعتماد ایجاد کنند.
وی کلان نگری، جامع نگری و آینده نگری را ابعاد نگرش استراتژیک رهبران و حداقل بازه زمانی آنرا دهه نام برد و اظهار داشت: رویکرد توسعه گرانه مدیران انسان توسعه یافته و به دنبال آن جامعه توسعه یافته را به وجود می آورد که این جامعه بر پایه انسان محوری شکل گرفته است.
سید رضا صالحی امیری دیگر شاخصهای رهبری را تحول گرایی، کادرسازی و تربیت مدیران موفق، نتیجه گرایی، خلاقیت و همدلی، همنوایی و هم دردی عنوان نمود و اضافه کرد: مدیران امنیت آفرین، آرامش ذهنی، روانی و زیستی ایجاد می کنند و مدیران سلیقه گرا باعث نا امنی ذهنی افراد هستند.
رییس کمیته المپیک اشاره کرد: اصل نخست در مطالعات فرهنگی، تغییر است و رهبران کسانی هستند که زیست فرهنگی ایجاد کنند و رهبری در مدیریت فهم دقیق از تغییرات جامعه و عمق تغییرات، تغییر در نظام باورها است.