سهم بالای كشتی و فوتبال از بودجه تخصیصی وزارت ورزش به فدراسیون ها

به گزارش فرم نو از میان فدراسیون های ورزشی، دو فدراسیون كشتی و فوتبال بیشترین رقم دریافتی را از مجموع بودجه تخصیصی وزارت ورزش دریافت می كنند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، وزارت ورزش بر مبنای تفاهم نامه ای كه ابتدای هر سال با فدراسیون ها منعقد می شود، بودجه سالیانه آنها را در اختیارشان قرار می دهد.
بر این اساس سال قبل از سوی وزارت ورزش ۲۰۲ میلیارد پرداختی به فدراسیون ها صورت گرفت. در بین فدراسیون ها سهم دو فدراسیون كشتی و فوتبال در بودجه دریافتی از وزارت ورزش بیشتر از دیگر فدراسیون ها بوده است.
از مجموع اعتبار ۲۰۲ میلیاردی كه وزارت ورزش در اختیار فدراسیون ها گذاشته، ۷۰ درصد در بخش قهرمانی هزینه شده است. بخش باقی مانده این اعتبار هم به میزان ۲۰ و ۱۰ درصد برای وزش همگانی و بانوان هزینه شده است.