توضیح مدیر مجموعه شیرودی در مورد تعطیلی ۴۸ ساعته زمینهای تنیس

به گزارش فرم نو، مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در مورد تعطیلی ۴۸ ساعته زمینهای تنیس این مجموعه توضیح داد و اظهار داشت: اتمام قرارداد بهره بردار دلیل این مورد بود.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، محسن خمارلو، مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در مورد گمانه زنی های مطرح شده در خصوص تعطیلی زمین تنیس این مجموعه اظهار نمود: این زمین ها یک بهره بردار داشت که به مدت سه سال زمین ها در اختیارش بود ولی به سبب اتمام قرارداد مجموعه ورزشی شهید شیرودی، زمین ها را از این بهره بردار تحویل گرفت.
او افزود: این سبب شد تا زمین ۴۸ ساعت تعطیل شود. تا انجام فرآیند مزایده بعدی که یک ماه بعد است، زمینهای تنیس در اختیار معاونت ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی است و به فعالیت می پردازد.
خمارلو در مورد گمانه زنی های مطرح شده در خصوص تعطیلی زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی تصریح کرد: حواشی ای در مورد تعطیلی زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی مطرح گردیده است اما این در شرایطی است که قرارداد بهره بردار این زمین تمام شده است و ما این زمین را تحویل گرفتیم. هم اکنون زمین ها فعال و در اختیار مجموعه است.

منبع: