امضاتفاهم نامه فدراسیون همگانی، وزارت و سازمان نیروهای مسلح

به گزارش فرم نو تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش های همگانی، وزارت ورزش و سازمان ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح به امضا رسید.

به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، در نشست مشترکی بین عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش، افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی و امیر سرتیپ دوم کمال پیامبری رئیس سازمان ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، تفاهم نامه سه جانبه به امضا رسید.
در این مراسم که به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، طرفین بر همکاری و تعامل برای رشد و توسعه ورزش همگانی در بخش های مختلف همچون نیروی مسلح تاکید نمودند و خواهان استفاده از ظرفیت های سه نهاد در راه رسیدن به این هدف شدند.

منبع: