پنجره مهر؛ اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی زنان و مردان در انزلی

به گزارش فرم نو اردوی تیم ملی قایقرانی ایران با هفت قایقران مرد و هشت قایقران زن در بندرانزلی شروع شد.
دریافت 13 MB
اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی ایران با ۱۵ قایقران زن و مرد در بندر انزلی شروع شد. این نخستین اردوی تیم ملی بعد از تعطیلی اردوها به علت شیوع کرونا است.

منبع: