برگزاری مجمع عمومی كمیته ملی پارالمپیك با چاشنی انتخابات

به گزارش فرم نو مجمع عمومی كمیته ملی پارالمپیك آبان ماه در حالی برگزار می شود كه انتخابات مربوط به دو كرسی هیات رئیسه و هیات اجرایی هم در دستور كار است.

به گزارش فرم نو به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، مقرر است نوزدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک ۷ آبان ماه برگزار گردد.
با توجه به اداره پست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک به صورت سرپرستی ونیز خالی بودن یک پست در هیات اجرایی، در نوزدهمین مجمع عمومی علاوه بر دستور جلسه معمول، انتخابات به منظور تعیین پست خزانه داری و هیات اجرایی هم برگزار می گردد.
با آخر مهلت ثبت نام برای احراز پست خزانه داری و هیات اجرایی، حسن سلگی برای پست خزانه داری، هادی رضایی، علیرضا سهرابیان و رقیه اله کرمی هم برای تصدی پست هیات اجرایی ثبت نام کرده اند.
نوزدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود.