رزمایش كمك مومنانه جامعه همگانی با شعار ایران همدل، ایران فعال

فدراسیون ورزش های همگانی با همراهی جامعه بزرگ ورزش همگانی كشور، به رزمایش ایران همدل پیوست.
به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، این رزمایش با شعار «ایران همدل، ایران فعال» در روز چهارشنبه پنجم شهریورماه در محل سالن ورزشی پیام برگزار می گردد. بسته های معیشتی جمع آوری شده در میان جامعه نیازمندی که به علت شرایط کرونا به لحاظ معیشتی گرفتار تنگنا و صدمه شده اند توزیع خواهد شد.

منبع: