طلایی، نقره ای و برنزی؛ تقسیم بندی كرسی های بین المللی ورزش به سه دسته

كرسی های بین المللی ورزش كه به صورت فردی یا ملی به دست آمده بنا به كیفیت و تاثیرگذاری در سه گروه طبقه بندی شده اند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، وزارت ورزش در جهت عمل به دستور العمل «نحوه پشتیبانی از توسعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان ایران در مجامع بین المللی»، مبادرت به طبقه بندی کرسی های فعلی ورزش ایران در سطح بین الملل کرده است.
این دسته بندی با لحاظ کردن اهمیت کرسی موردنظر، جایگاه و تاثیرگذاری آن انجام شده است.
بر این اساس در گروه A که ویژه مهمترین کرسی های ورزش ایران است در برگیرنده ۱۰ کرسی است. وزارت ورزش بیشتر از ۵۰ کرسی را در گروه B قرار داده است و گروه C همه ویژه دیگر کرسی های ورزش کشور است که تعداد آنها رقمی بیشتر از ۳۰۰ کرسی را نشان داده است.
نامگذاری این کرسی ها به طلایی، نقره ای و برنزی در دست بررسی توسط وزارت ورزش است.

منبع: