استفاده از فناوری ویدئویی در مسابقات شنا

به گزارش فرم نو فدراسیون بین المللی شنا قوانینی را جهت استفاده از فناوری ویدئو در زیر آب تصویب كرده است.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ فدراسیون بین المللی شنا قانونی را جهت استفاده از فناوری ویدئو در زیر آب تصویب كرده است كه در مسابقات المپیك توكیو ۲۰۲۰ استفاده می شود. از این تجهیزات برای تصمیمی كه داور كنار استخر می گیرد استفاده می شود.
بر این اساس در بازی های المپیك و مسابقات قهرمانی جهان از این تجهیزات استفاده می شود.
این فناوری تصمیم گیری جدیدی در مورد شناگران در مسابقات ایجاد نمی كند فقط تصمیمات داور كنار استخر را تایید یا لغو می كند. شناگران موظف می باشند از این قوانین پیروی كنند.
این فناوری پس از تصویب در المپیك توكیو ۲۰۲۰ استفاده می شود.