وزارت خالی از مدیر؛ استعفای دو مدیر وزارت ورزش پس از دریافت حكم ریاست فدراسیون!

فرم نو: دو مدیركل وزارت ورزش كه در انتخابات اخیر فدراسیون های ورزشی صاحب رای لازم برای ریاست شدند پس از دریافت حكم ریاست شان از سمت های فعلی خود كناره گیری می كنند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، هفته گذشته با وجود شرایط حاد كرونایی انتخابات دو فدراسیون دوومیدانی و جانبازان و معلولان اجرا شد. در این انتخابات افشین داوری و سید محمد شروین اسبقیان به ترتیب آرای لازم برای ریاست در این دو فدراسیون را به دست آوردند.
داوری و اسبقیان كه قبل از این به انتخابات دیگر فدراسیون ها نیز ورود كرده بودند در شرایطی مجامع اخیر را با موفقیت پشت سر گذاشتند كه در وزارت متصدی پست های تعیین كننده ای هستند. داوری مدیریت توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها را بر عهده دارد و اسبقیان هم سال هاست كه در دفتر امور مشترك فدراسیون ها مدیریت می كند.
با این حساب حضور همزمان آنها در وزارت ورزش و فدراسیون های دوومیدانی و جانبازان و معلولان به خاطر مطرح شدن دوشغله بودن شان منع قانونی دارد. بدین سبب داوری و اسبقیان برای تصدی پست های جدید خود در ورزش ملزم به كناره گیری از پست فعلی خود در وزارتخانه هستند. البته آنها تا زمان دریافت حكم ریاست خود برای فدراسیون های مربوطه هیچ منعی برای ادامه مدیریت در وزارت ورزش ندارند.
در واقع طبق قانون تا زمانیكه وزیر ورزش برای داوری و اسبقیان حكم ریاست در فدراسیون دوومیدانی و جانبازان و معلولان را صادر نكرده آنها منعی برای آمد و رفت مدیریتی در وزارت ورزش ندارند اما بعد از صدور حكم استعفای آنها الزامی است.
انتخابات فدراسیون دوومیدانی و فدراسیون جانبازان و معلولان هفته گذشته و طی روزهای ۱۹ و ۲۱ اسفندماه اجرا شد.

منبع: