ضرورت تعیین كننده است؛ موضع وزارت ورزش نسبت به سفرهای آمریكا

به گزارش فرم نو وزارت ورزش و شورای برون ورزش این وزارتخانه تنها در صورتی با درخواست های مطرح برای اعزام به آمریكا موافقت می كند كه مبحث برای حضور در مسابقات جهانی یا گزینشی المپیك باشد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فدراسیون تیر وكمان هفته گذشته در خبری كه بر روی خروجی خود گذاشت، مخالفت وزارت ورزش نسبت به درخواست مطرح برای اعزام كمانداران به آمریكا را اعلام و حتی برای توجیه اجرایی نشدن این بخش تقویم كاری خود تاكید داشت كه این فدراسیون در عمل به تمام برنامه های خود مطابق با نظر وزارت ورزش و كمیته المپیك اقدام خواهد نمود.
این مبحث چنین ابهامی را ایجاد كرد كه وزارت ورزش و اعضای شورای برون مرزی این وزارتخانه دلیل خاصی برای رد كردن درخواست فدراسیون تیروكمان داشته اند در صورتی كه مخالفت صورت گرفته تنها به علت نبود «ضرورت» در برنامه های درخواستی برای كماندارن بوده است.
برپایی «اردوی مشترك» و شركت در «مسابقه آزاد داخل سالن» دو برنامه ای بود كه فدراسیون تیروكمان برای اجرای آن، متقاضی اعزام كمانداران به آمریكا شده بود در صورتی كه وزارت ورزش تنها در صورت حضور در مسابقات قهرمانی جهان یا گزینشی المپیك با درخواست های مطرح فدراسیون ها برای سفر به آمریكا موافقت می كند.
مهدی علی نژاد سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهار داشت: در كل با عنایت به شرایط اقتصادی موجود، وزارت ورزش موافقِ سفرهای غیررسمی نیست. شورای برون مرزی تنها با درخواست های مطرح برای سفرهای رسمی یا وابسته به آن موافقت می كند.
وی با تاكید بر اینكه وزارت ورزش با سفرهای تداركاتی هم موافقت زیادی ندارد، تصریح كرد: امكان دارد تیمی قصد حضور در یك اردوی تداركاتی داشته باشد كه به رویدادی مانند گزینشی المپیك وصل می شود. وزارت روزش مشكلی با چنین اعزام هایی ندارد اما با سفرهایی كه پُر هزینه هستند و جایی هم در برنامه های موردنظر ندارند، مخالفت می شود.
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش پیشگیری از خروج غیرضروری ارز از كشور را دلیل موضع اینگونه این وزارتخانه عنوان نمود و به این پرسش در خصوص اینكه «دلیل مخالفت با درخواست های فدراسیون تیروكمان هم همین بوده است؟ آمریكا و سفر به آن دلیل مخالفت نبوده است؟»، پاسخ داد.
وی اظهار داشت: موضع وزارت ورزش نسبت به اعزام ها كلی است كه در مورد همه فدراسیون ها و برنامه های آنها اعمال می شود. درخواست های فدراسیون تیروكمان برای برنامه های غیررسمی بود بنابراین با آن مخالفت شد نه به علت سفر به آمریكا؛ در كل با عنایت به شرایط فعلی سفرهای تداركاتی از برنامه های مورد موافقت شورای برون مرزی خارج است مگر اینكه شرایط خاصی داشته باشند مثلا متصل به رقابت های گزینشی شوند.
«در مجموع و با عنایت به اتفاقات اخیر وزارت ورزش نسبت به سفرهای آمریكا چه موضعی دارد؟»، علی نژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: با درخواست سفر به آمریكا تنها در صورتی كه برای حضور در مسابقات جهانی باشد یا كسب سهمیه المپیك، موافقت خواهد شد.
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ابراز امیدواری كرد كه فدراسیون ها با لحاظ كردن شرایط، رویكرد اقتصادی لازم را در مدیریت منابع برای اعزام ها داشته باشند.