ثبت ركوردشكنی بانوی دونده ایران در فدراسیون جهانی

فرم نو: ركودشكنی بانوی دونده ایران در فدراسیون جهانی دووومیدانی ثبت گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فرزانه فصیحی بانوی دونده ایران در مسابقات دوومیدانی داخل سالن آزاد صربستان در دوی ۶۰ متر ركورد ۷.۲۹ را از خود بر جای گذاشت كه فدراسیون جهانی دوومیدانی ركورد جدید فصیحی را ثبت نمود.
با این ثبت ركورد فصیحی ورودی مسابقات جهانی دوومیدانی داخل سالن را به دست آورد. فصیحی نخستین زن ایرانی است كه ركورد ورودی مسابقات جهانی داخل سالن را بدست می آورد.
ركورد ورودی مسابقات جهانی ۷.۳۰ است كه فصیحی با ثبت ركورد ۷.۲۹ سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد.

منبع: