مهدی علی نژاد نایب رییس شورای برون مرزی شد

به گزارش فرم نو مهدی علی نژاد به سمت نایب رئیسی شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در بخشی از حكم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش برای سرپرست توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان آمده است:
«نظر به ضرورت سیاستگذاری، تصمیم و نظارت بر روند فعالیتهای برون مرزی كشور در جهت سامان بخشی و سازمان دهی اعزام نمایندگان ورزشی جمهوری اسلامی به رویدادهای ورزشی و میزبانی رویدادها، به باعث این ابلاغ بعنوان نایب رییس شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان منصوب می شوید.»