دو معاون و مدیر به جای یك مستعفی؛ چگونگی رتق و فتق امور معاونت كلیدی اما بدون مسئول در وزارت ورزش

فرم نو: خونسردی وزیر ورزش برای سر و سامان دادن به معاونت بلاتكلیفش این سوال را به وجود آورده كه این روزها مسائل مرتبط به این معاونت چگونه و توسط چه افرادی پیگیری می شود؟

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، از زمان استعفای محمدرضا داورزنی از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش یك ماه می گذرد اما هنوز مسعود سلطانی فر نتوانسته برای انتخاب معاون جدید با خود یا گزینه های موردنظرش به جمع بندی برسد. این در حالیست كه این معاونت محوری ترین معاونت در ساختمان وزارت ورزش بشمار می رود كه نقش و تاثیرگذاری آن در این بازه زمانی كه المپیك توكیو در پیش است، باید خیلی بیشتر از همیشه باشد.
به همین دلیل است كه این روزها دو نفر از معاونان و مدیران وزارت ورزش بجای معاون مستعفی به امور مربوط به این معاونت رسیدگی می كنند. عبدالحمید احمدی یكی از این افراد است كه علاوه بر معاونت فرهنگی خود برنامه های دو محور كلی در معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای را هم مدیریت می كند.
رسیدگی به امور مجامع فدراسیون ها و تصمیم گیری در مورد آنها یكی از این محورها است. البته خبرنگار مهر كسب اطلاع كرده كه از زمان كاندیدا شدن داورزنی برای انتخابات فدراسیون والیبال، وزیر ورزش این مسئولیت را به احمدی تفویض اختیار كرده بود اما به هر حال نقش او دراین زمینه پس از جدایی علنی داورزنی پُررنگ تر شد.
علاوه بر این، مسائل مربوط به شورای برون مرزی هم فعلا توسط عبدالحمید احمدی دنبال می شود. طبق بخشنامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای رئیس شورای برون مرزی است و حالا كه این معاونت بدون مسئول است، احمدی موظف به حضور در نشست های شورای برون مرزی و هماهنگی با وزیر ورزش در ارتباط با مصوبات آن شده است.
علی رغبتی مدیر كل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش هم دیگر فردی است كه درگیر بعضی از امور معاونت بلاتكلیف این وزارتخانه شده است. وی مكاتبات داخلی در زمینه هایی مانند ارز فدراسیون ها، استخدام ورزشكاران و… را با هماهنگی ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع پیگیری می كند.
اینگونه است كه امور معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با وجود نداشتن مسئول مشخص و مستقیم روی زمین نمانده و پیگیری می شود به خصوص كه دفتر امور مشترك فدراسیون های ورزشی و دیگر اداره كل های زیر مجموعه این معاونت هم فعال بوده و امور خودرا انجام می دهند با همه اینها اما دلیل خونسردی و تاخیر بیش از اندازه وزیر ورزش در انتخاب معاون اولش معین نمی باشد.
به هر حال ورود داورزنی به انتخابات فدراسیون والیبال كه حدود سه ماه پیش انجام شد، جدایی او از بدنه وزارت ورزش را مسجل كرده بود. قاعدتا از همان زمان مسعود سلطانی فر باید چاره اندیشی لازم را می كرد تا صندلی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای كمتر مدت زمانی خالی بماند اما گویا وی از این مهم و در كل اهمیت ثبات مدیریت این معاونتش به خصوص در آستانه المپیك غافل بود كه تا به امروز نتوانسته تصمیمی بگیرد.

منبع: