حضور ناظران مالی كمیته ملی المپیك در فدراسیون ها

فرم نو: ناظران مالی كمیته ملی المپیك بررسی ورود و خروج های مالی فدراسیون‎ها و تطابق آنها با برنامه ها و فعالیت های این كمیته را آغاز نموده اند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، علاوه بر وزارت روزش كه به فدراسیون های ورزشی در تامین بودجه سالیانه آنها كمك می نماید، كمیته ملی المپیك هم تامین قسمتی از هزینه های فدراسیون ها را بر عهده دارد.
البته اعتباراتی كه از جانب كمیته ملی المپیك به فدراسیون ها تخصیص داده می شود، اصولا باید در قالب برنامه ها و فعالیت های این كمیته هزینه شود. این موضوعی است كه ناظران مالی ویژه فدراسیون ها، بررسی آن و تطابق برای اطمینان از درستی مسیر هزینه ها را در برنامه دارند.
ناظران مالی كمیته ملی المپیك چند هفته ای است كه به فدراسیون ها معرفی شده و در محل آنها مستقر شده اند تا طبق ماموریتی كه دارند، بررسی ورود و خروج مالی فدراسیون ها – در بخش بودجه تخصیصی كمیته – و تطابق با فعالیت ها و برنامه های كمیته ملی المپیك را انجام دهند.
البته این بخش از فعالیت ناظران مالی كمیته ملی المپیك در ارتباط با بودجه تخصیصی به فدراسیون در سال ۹۷ است. آنها هنوز بررسی كارنامه مالی فدراسیون ها امسال را آغاز نكرده اند. این بخش از ماموریت ناظران مالی پس از اتمام دوره مالی سال ۹۸ یعنی سال آینده انجام می شود.

منبع: