سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی انتخاب شد

به گزارش فرم نو وزیر ورزش در حكمی سرپرست جدید فدراسیون ورزش های همگانی را منصوب نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در انتها دوره سرپرستی افشین مولایی، دكتر سلطانی فر احمد گواری را به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب كرد
در بخشی از این حكم آمده است: انتظار دارم طبق مقررات و با هماهنگی معاونت فرهنگی و دفتر امور مشترك فدراسیون ها نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ریاست فدراسیون اقدام كنید.