چرا حقوق ورزشكاران المپیكی هنوز پرداخت نشده است؟

فرم نو: حقوق ورزشكاران صاحب سهمیه المپیك به دلیلهای مختلف هنوز پرداخت نشده است. ابهام در شیوه پرداخت یكی از این دلیلهای است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، برمبنای بخشنامه پرداخت حقوق و پاداش به ورزشكاران صاحب سهمیه المپیك، مقرر است هر یك از این ورزشكاران ۵ میلیون حقوق ماهیانه دریافت نمایند.
با این حال پرداخت پاداش ها با طرح مسائلی روبه رو شده است، همچون اینكه در رشته هایی مانند كشتی و وزنه برداری، ورزشكاران از فدراسیون خود حقوق ماهیانه دریافت می كنند.
متفاوت بودن شرایط مالی ورزشكاران دیگر چالشی است كه برای پرداخت حقوق به ورزشكاران المپیكی به وجود آمده است. علاوه بر این هستند ورزشكارانی كه در طرح بورسیه ماهیانه ۵۰۰ دلار از كمیته بین المللی المپیك دریافت می كنند.
نحوه پرداخت حقوق و اینكه به حساب فدراسیون واریز شود یا ورزشكار دیگر سوژه مطرح است كه سبب شده تا به امروز به هیچ یك از ورزشكاران المپیكی حقوقی تعلق نگیرد.
با همه اینها و طبق مصوبه ستاد عالی باید مبلغ ۶۰ میلیون تومان بعنوان پاداش و حقوق در اختیارات ورزشكاران المپیكی قرار بگیرد.

منبع: