لرستان قهرمان مسابقات دوومیدانی بانوان كشور شد

فرم نو: درانتها مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های كشور در بخش بانوان تیم دانشگاه آزاد لرستان به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های كشور در بخش بانوان كه با حضور تیم های دانشگاه آزاد لرستان، آسان پرداخت زنجان، شهر خراسان رضوی، فولاد مباركه سپاهان، خاتم اردكان، ترمه دستجردی یزد، غفاری تاكستان و سلكتور تهران از روز ۲۲ شهریور ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران شروع شده بود، عصر روز شنبه با پیگیری ادامه رقابت ها در روز پایانی و قهرمانی تیم دانشگاه آزاد لرستان به انتها رسید.
در اختتام این مسابقات تیم آسان پرداخت زنجان نایب قهرمان شد و تیم شهر خراسان رضوی نیز در جایگاه سوم ایستاد. در این مسابقات ۴ ركورد باشگاهی، ۲ ركورد ملی جوانان و یك ركورد ملی نوجوانان نیز شكسته شد.
در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی تیم شهر خراسان رضوی با ثبت زمان ۴۷.۷۱ ثانیه ركورد باشگاهی این ماده را بهبود بخشید. تیم ترمه دستجردی یزد نیز با زمان ۴۹.۶۴ ثانیه ركورد ملی جوانان این ماده را ارتقاء داد.
در ماده ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی، فاطمه زهرا قلعه نویی با زمان ۱: ۰۰: ۳۷.۶۵ ساعت ركورد ملی این ماده در رده سنی جوانان شكست.
درماده ۵۰۰۰ متر پریسا عرب از باشگاه دانشگاه آزاد لرستان با زمان ۱۷: ۴۰.۵۷ دقیقه ركورد جدید باشگاهی این ماده را ارتقا داد.
در ماده ۸۰۰ متر تكتم دستاربندان از باشگاه شهر خراسان رضوی با ثبت زمان ۲: ۱۴.۴۹ دقیقه ركورد باشگاهی ایران را بهبود بخشید.
در ماده پرتاب دیسك ژاله كاردان با پرتابی به طول ۵۰.۰۶ متر ركورد باشگاهی این ماده را شكست و محلا محروقی از تیم فولاد مباركه سپاهان با ركودر ۴۵.۸۷ متر ركورد ملی نوجوانان ایران را ارتقا داد.
نتایج برترین های روز اختتام به شرح زیر است:
پرش ارتفاع
۱- سپیده توكلی نیك – دانشگاه آزاد لرستان – ۱.۷۱
۲- مهسا كارگر – آسان پرداخت زنجان – ۱.۷۱
۳- مهدیه زعیمی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱.۶۸
۴۰۰متر بامانع
۱- شهلا محمودی – غفاری تاكستان – ۱: ۰۱.۳۷
۲- محدثه ابراهیم پور – آسان پرداخت زنجان – ۱: ۰۲.۴۱
۳- جمیله سیفی – شهر خراسان رضوی -۱: ۰۴.۶۳
پرش سه گام
۱- مریم كاظمی – ترمه دستجردی یزد – ۱۱.۹۰
۲- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۱.۸۲
۳- حدیث احمدی – آسان پرداخت زنجان – ۱۱.۷۸
۸۰۰ متر
۱- تكتم دستاربندان – شهر خراسان رضوی – ۲: ۱۴.۴۹(ركورد جدید باشگاهی)
۲- مریم محمودی – آسان پرداخت زنجان – ۲: ۱۶.۴۹
۳- سپیده صارمی – آسان پرداخت زنجان – ۲: ۱۸.۶۳
۲۰۰ متر
۱- فرزانه فصیحی – فولاد میاركه سپاهان – ۲۴.۵۱
۲- الهام كاكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۲۴.۷۷
۳- حمیده اسماعیل نژاد – شهر خراسان رضوی – ۲۵.۰۵
۲۰۰ متر
۱- فرزانه فصیحی – فولاد میاركه سپاهان – ۲۴.۵۱
۲- الهام كاكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۲۴.۷۷
۳- حمیده اسماعیل نژاد – شهر خراسان رضوی – ۲۵.۰۵
۳۰۰۰ متر بامانع
۱- سمیرا زمانی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۱: ۱۶.۹۰
۲- فرحناز رایزن – آسان پرداخت زنجان – ۱۱: ۳۹.۶۸
۳- نجیبه شرشبی – فولاد مباركه سپاهان – ۱۱: ۴۴.۴۳
پرتاب وزنه
۱- ثنا دادرس – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۲.۷۰
۲- مریم نوروزی – فولاد مباركه سپاهان – ۱۲.۶۸
۳- سپیده توكلی – دانشگاه آزاد لرستان – ۱۲.۱۱
۱۰۰۰۰ متر
۱- پریسا عرب – دانشگاه آزاد لرستان – ۳۷: ۰۵.۹۶
۲- پریچهر شاهی – آسان پرداخت – ۴۱: ۱۵.۵۷
۳- فاطمه ابراهیم محمدی – فولاد مباركه سپاهان – ۴۱: ۲۷.۸۸
پرتاب دیسك
۱- ژاله كاردان – آسان پرداخت زنجان – ۵۰.۰۶ (ركورد جدید باشگاهی)
۲- محلا محروقی – فولاد مباركه سپاهان – ۴۵.۸۷ (ركورد جدید ملی نوجوانان)
۳- زهرا نجفی – دانشگاه آزاد لرستان – ۴۳.۶۵
۴ در ۴۰۰ متر امدادی
۱- آسان پرداخت زنجان – ۳: ۵۸.۷۵
۲- دانشگاه آزاد لرستان – ۴: ۰۲.۸۷
۳- شهر خراسان رضوی – ۴: ۰۷.۰۴
پرش طول
۱- یگانه میرحسینی – ترمه دستجردی یزد – ۵.۵۵
۲- حدیث احمدی – آسان پرداخت زنجان – ۵.۴۵
۳- زهرا پاریاد – غفاری تاكستان – ۵.۳۹
تیمی:
۱- دانشگاه آزاد لرستان – ۱۸۶
۲- آسان پرداخت زنجان – ۱۷۷
۳- شهر خراسان رضوی – ۱۳۷
۴- فولاد مباركه سپاهان – ۱۱۸
۵- خاتم اردكان – ۶۵
۶- ترمه دستجردی یزد – ۶۰
۷- غفاری تاكستان – ۵۱
۸- سلكتور تهران – ۲۳

منبع: