مدال آوری دوومیدانی كاران نابینا و كم بینا در مسابقات لهستان

به گزارش فرم نو رقابت های بین المللی لهستان با دو مدال نقره و برنز برای دوومیدانی كاران نابینا و كم بینا ایران همراه بود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر رقابتهای بین المللی دو ومیدانی نابینایان وكم بینایان در لهستان با حضور ۱۲ نماینده از ایران در شهر بیدگوشج شروع شد.
در روز نخست مسابقات امیر خسروانی در ماده دو ۱۰۰ متر كلاس t12 به نشان نقره دست یافت و علی شمشیری دیگر نماینده ایران درماده پرتاب وزنه كلاس F12 با ثبت ركورد ۴۳/۱۲ برنز گرفت.
این رقابتها تا سوم مرداد ادامه خواهد داشت.