نخستین واریزی وزارت ورزش به فدراسیون ها انجام شد

به گزارش فرم نو وزارت ورزش و جوانان مرحله نخست تخصیص بودجه به فدراسیون ها امسال را انجام داد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، پس از گذشت یك ماه و نیم از شروع سال ۹۸، فدراسیون ها مرحله نخست از بودجه خویش را از جانب وزارت ورزش دریافت نمودند.
وزارت ورزش و جوانان در این مرحله ۱۰ میلیارد به حساب مجموعه فدراسیون ها واریز كرد.
میزان واریزی به هر یك از فدراسیون ها توسط شرایط آنها و اولویت بندی های انجام شده، متفاوت می باشد.